Ympäristömerkit ja sertifikaatit

Tällä sivulla kerromme tuotteillemme myönnetyistä ympäristömerkeistä ja -tunnuksista sekä laatusertifikaateista. Pyrimme varmistumaan, että suuri osa tuotevalikoimastamme täyttää nykyaikaisten ympäristömerkkien vaatimukset.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki-ympäristömerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Se perustettiin vuonna 1989. Päätavoitteena on ympäristöä vähemmän kuormittavan kulutuksen edistäminen. Merkin visiona on kestävä kehitys. Tähän pyritään ohjaamalla merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti.

Joutsenmerkin voivat saada vain sellaiset tuotteet ja palvelut, jotka omassa ryhmässään kuuluvat ympäristön kannalta parhaitten joukkoon. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät tiukat kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Joutsenmerkin toiminta perustuu ympäristöfilosofiaan. Filosofian tarkoituksena on selvittää ympäristömerkinnän toiminta-ajatus eli tavoite puhtaampaan ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Joutsenmerkin kriteereissä mietitään jokaisen vaatimuksen kohdalla, millainen tuote on kestävän kehityksen mukainen ja pyritään askel askeleelta kohti tätä päämäärää.

Joutsenmerkin vaatimukset tarkistetaan 3-5 vuoden välein, jotta ne pysyvät ajan tasalla lainsäädännön kiristyessä ja teknologian kehittyessä. Tavoitteena on pitää kriteerit aina niin tiukkoina, että merkin saaneet tuotteet ovat jatkuvasti ympäristön kannalta parhaimpien joukossa.

EU-kukka -ympäristömerkki

EU-kukka, eli Euroopan Unionin ympäristömerkki

Euroopan Unionin ympäristömerkki eli EU-Kukka on samalla tavalla puolueeton, vapaaehtoinen, määräaikainen ja positiivinen ympäristömerkki kuin Pohjoismainen ympäristömerkki. Se voidaan myöntää tuotteille tai palveluille. Myös kriteerit perustuvat ympäristövaikutusten elinkaariarvioihin. EU-Kukan tavoitteena on edistää vähemmän ympäristöä kuluttavien tuotteiden kehittämistä, valmistusta, markkinointia ja käyttöä.

PEFC-metsäsertifikaatti

PEFC-metsäsertifikaatti

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä. Se edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 245 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista.

REACH-status kemikaaliturvallisuudelle

REACH-status kemikaaliturvallisuudelle

REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä. Se edistää myös vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden aiheuttamien vaarojen arviointiin, jotta eläinkokeiden määrää voidaan vähentää.

Periaatteessa REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei siis pelkästään niihin, joita käytetään teollisissa prosesseissa, vaan myös niihin, joita käytämme päivittäisessä elämässämme, kuten puhdistustuotteita tai maaleja. Asetusta sovelletaan myös esineissä, esimerkiksi vaatteissa, huonekaluissa ja sähkölaitteissa, oleviin aineisiin. Sen vuoksi asetus vaikuttaa useimpiin yrityksiin koko Euroopan unionin alueella.

REACH asettaa todistustaakan yrityksille. Täyttääkseen asetuksen vaatimukset yritysten on tunnistettava ja hallittava riskejä, jotka liittyvät niiden Euroopan unionissa valmistamiin ja markkinoimiin aineisiin. Niiden on osoitettava kemikaalivirastolle, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti, ja niiden on tiedotettava riskinhallintatoimenpiteistä käyttäjille.

Jos riskejä ei voida hallita, viranomaiset voivat rajoittaa aineiden käyttöä monin keinoin. Pitkällä aikavälillä kaikkein vaarallisimmat aineet on korvattava vähemmän vaarallisilla. Kirjainsana REACH on muodostettu englanninkielisistä sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset). Se tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007.

ISO 9001, laatujärjestelmän sertifiointi

ISO 9001, laatujärjestelmän sertifiointi

Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet, ja tukee näin tavoitteiden saavuttamisessa. Laatujärjestelmienkin laatu kuitenkin vaihtelee. ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille kaikilla toimialoilla. Riippumattoman asiantuntijan toteuttamat vuosittaiset auditoinnit tukevat toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa ja pitävät sertifikaatin voimassa.

ISO 9706, sertifikaatti paperin laadulle

ISO 9706, sertifikaatti paperin laadulle

Kansainvälinen sertifiointiorganisaatio kuvailee ISO 9706 sertifikaatin näin: ”määrittää vaatimukset, jotka paperin on täytettävä, jotta se on kestävä normaaleissa arkistointiolosuhteissa; repeämisenkestominimi, riittävä emäsvarasto (esim. kalsiumkarbonaatti), joka neutralisoi alkalivarastolla mitattua happotoimintaa, helposti hapettuvan materiaalin maksimimäärä kappalukuna, sekä maksimi ja minimi pH-arvot paperista erotetusta kylmästä vedestä.“

Der Blaue Engel -ympäristömerkki

Sininen Enkeli -ympäristömerkki (Der Blaue Engel)

Der Blaue Engel, Saksan ”Sininen enkeli”, perustettiin jo vuonna 1977. Se on ollut esikuva monen maan virallisille ympäristömerkeille.

Saksalaisen Sininen Enkeli (Der Blaue Engel) -ympäristömerkin voi saada sellainen tuote, joka ei sisällä ympäristölle vaarallisia aineita, tai sellaisia materiaaleja, jotka hankaloittavat kierrätystä. Lisäksi kriteerit tukevat valmistajien ympäristömyötäisiä valmistusmenetelmiä sekä kestävän talouden periaatteiden mukaisesti hankittuja raaka-aineita.

Dear Blaue Engel on maailman ensimmäinen ja vanhin, vuonna 1977 Saksan Liittotasavallan Ympäristöministeriön (RAL) perustama ympäristömerkki.

Viherapila-ympäristötunnus

Viherapila-ympäristötunnus

Eco-toimistotarvikkeet -tiimissä uskomme, että yritystoiminnan ei välttämättä tarvitse olla ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. Kaikesta kulutuksesta aiheutuu ympäristövaikutuksia, mutta oikeilla valinnoilla voi vaikuttaa. Ympäristöpolitiikkamme ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, vaan tarkkailun kohteena ovat myös valmistajien ja tavarantoimittajien omat prosessit ja tavat toimia.

Tarkastelemme sekä omaa että tavarantoimittajiemme toimintaa kokonaisuutena johon kuuluvat raaka-aineet, tuotantoprosessit, pakkaukset, kuljetukset ja tuotteen loppukäyttö aina sen hävittämiseen saakka. Ekologisuuden lisäksi olemme koulutarvikkeiden toimittajana kiinnittäneet erityistä huomiota myös tuotteiden käyttöturvallisuuteen.

Olemme merkinneet vähemmän ympäristöä rasittavat tuotteet verkkokaupassamme Viherapila-tunnuksella.

FSC-metsäsertifikaatti

FSC-metsäsertifikaatti

Forest Stewardship Council (suom. Hyvän metsänhoidon neuvosto) on vuonna 1993 perustettu, kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä organisaatiot ja yksityiset henkilöt. FSC:n perustamisen taustalla oli huoli metsien ja metsäluonnon häviämisestä. FSC pyrkii edistämään ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa.

Tavoitteena on, että kaikissa maissa laaditaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit, jotka täyttävät kansainvälisten periaatteiden mukaiset vaatimukset. Puutuotteiden ostajille FSC-merkki on puolueeton laatutakuu luonnonmukaisesta metsän hoidosta

Ympäristöjärjestöt ovat asettuneet FSC-sertifiointijärjestelmän taakse, koska FSC-järjestelmässä otetaan ympäristöjärjestöjen mielestä muita sertifiointijärjestelmiä paremmin huomioon ekologiset näkökohdat, muun muassa biologinen monimuotoisuus. Muun muassa Suomen WWF markkinoi FSC-sertifioinnin mukaista metsänhoitoa metsänomistajille luomumetsänhoitona.

RoHS-status, haitallisten aineiden rajoittaminen (RoHS sekä RoHS II)

RoHS-status, haitallisten aineiden rajoittaminen

Tiettyjen haitallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Haitalliset aineet, joita rajoitetaan sähkö- ja elektroniikkatuotteissa ovat: Lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia ja kahta bromattua palonestoainetta (PBDE ja PBB).

Ainekiellot astuvat voimaan uusille laitteille, jotka saatetaan EU markkinoille 1.7.2006 jälkeen. Soveltamisalaan kuuluvat seuraavat laiteluokat: Suuret ja pienet kodinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaistuslaitteet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, automaatit sekä hehkulamput.

ISO 14001, ympäristöjärjestelmän sertifiointi

ISO 14001, ympäristöjärjestelmän sertifiointi

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 tarjoaa työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja kertoo sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat merkittäviä asioita liiketoiminnalle, ja ympäristöstä huolehtiminen kilpailuetuna korostuu jatkuvasti. Esimerkiksi raakamateriaalien tehokas hyödyntäminen ja energian säästäminen on sekä hyväksi ympäristölle että pienentää kustannuksia.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä; sertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on valttia myös lupa-asioissa, viranomaisyhteistyössä ja markkinoinnissa.

Energy Star -energiatehokkuusstandardi

Energy Star -energiatehokkuusstandardi

Energy Star -tuotteiden käyttöönotto merkitsee yli 50 prosentin säästöä toimistolaitteiden sähkökustannuksissa perinteisiin laitteisiin verrattuna. Lisäksi työskentelyolot parantuvat, kun laitteiden lämmöntuotanto vähenee.

Energy Star -merkki takaa, että atk-laitteessa on virranhallintajärjestelmä: laitteet siirtyvät automaattisesti lepotilaan, kun niitä ei käytetä. Lepotilan sähkönkulutuksen yläraja on esimerkiksi näyttöpäätteille, keskusyksiköille ja normaaleille kirjoittimille 30 wattia.

Jos tietokone on päällä yötä päivää, kuluttaa perinteinen kone sähköä 1 300 kilowattituntia vuodessa mutta Energy Star -malli vain 700 kilowattituntia.

Energy Star -tuotteissa näppäimistön painallus tai hiiren siirtäminen palauttaa laitteen lepotilaa edeltävään tilaan muutamassa sekunnissa. Aikaraja lepotilaan siirtymiseksi on käyttäjän säädettävissä. Kaikilla suurilla tietokonevalmistajilla on Energy Star -merkin myöntämisperusteet täyttäviä malleja.

Lisätty
Maksutavat, toimituskulut ja UKK Kysy meiltä

Evästeiden käyttö

Valitsemalla ’Hyväksyn’, hyväksyt kaikki evästeet. Voit milloin tahansa muuttaa asetuksia sivun alareunan linkistä.
Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Vain välttämättömät evästeet